Back
C Linh 300

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Sơ lược về TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

– Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội
– Chuyên gia nghiên cứu và đào tạo về đánh giá năng lực, các hình thức tổ chức dạy học hiện đại, dạy học phát triển năng lực và dạy học STEM;
– Là tác giả của nhiều công trình khoa học và bài báo khoa học chất lượng đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước về dạy học phát triển năng lực và đánh giá năng lực;
– Là tác giả tài liệu và là giảng viên nhiều lớp tập huấn về dạy học phát triển năng lực và đánh giá năng lực của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Sở Giáo dục.

Other Members