Back
C_Mai avarta jpg

TS. Đỗ Thị Quỳnh Mai

Sơ lược về TS. Đỗ Thị Quỳnh Mai

– Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội;

– Chuyên gia nghiên cứu và đào tạo về dạy học phát triển năng lực học sinh; đánh giá năng lực; vận dụng các PPDH và KTDH tích cực;

– Là tác giả sách giáo khoa KHTN;

– Là tác giả của nhiều công trình khoa học và sách tham khảo về dạy học phát triển năng lực và đánh giá năng lực.

– Là tác giả tài liệu và là giảng viên cốt cán nhiều lớp tập huấn về dạy học phát triển năng lực và đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Sở Giáo dục.

Other Members