Back
ho chi minh nho

Hồ Chí Minh

Hiền dữ  phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên.